TR | EN

Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri

Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri (“İlkeler”), Tedarikçi Yönetimi Politikası rehberliğinde tedarikçilerimiz ve alt tedarikçilerinin Tüpraş ile ticari ilişkilerinde uymalarını istediğimiz, tartışmaya ve müzakereye açık olmayan asgari kuralları tanımlamaktadır.

İlkeler’de öngörülen standartlar, Tüpraş’ın ticari faaliyette bulunduğu, tedarikçinin ana firması, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yanı sıra tüm çalışanları, alt tedarikçileri ve ticari faaliyette bulunduğu diğer şahısları da kapsayan, tedarikçilerine ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır.

Bu İlkeler’de, tedarikçiler ve onların alt tedarikçileri ile yüklenici ve onların alt yüklenicileri “Tedarikçi" olarak anılmaktadır.

Tüpraş, tedarikçilerinin ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere ve İlkeler’e uymasını, uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalara uyum konusunda çaba göstermesini beklemektedir.

İlkeler’in kabulü, her Tüpraş tedarik sözleşmesinin ve siparişinin ön koşuludur. Bu kapsamda tedarikçiler, tüm faaliyetlerinin bu dokümanda yer alan ilkeler ile uyumlu olduğunu taahhüt eder. Bu bağlamda, tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerinde İlkeler’e koşulsuz uyması, tüm çalışanlarına bunları bildirmesi, çalışanlarının da bu İlkeler’e gerekli önemi vermelerini ve İlkelerin çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasını sağlaması beklenmektedir.

İlkeler’de belirtilen standartlar, tedarikçiler ile Tüpraş arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ancak bunların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Tedarikçi;

1. Yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket eder,
2. Şirketin tüm sistem ve prosedürlerinden haberdar edilir ve bunları sorumluluk alanlarında tavizsiz uygular,
3. Rüşvet, yolsuzluk ve etik dışı uygulamalara müsamaha göstermez, izin vermez, bu faaliyetlere iştirak etmez, adil rekabeti destekler, çıkar çatışmasından kaçınır,
4. Yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacak ve sürekli performans gelişimi gösterecek sistematik bir İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yaklaşımına sahiptir,
5. Yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklerle uyum içerisinde çevreyi korumaya kendini adar,
6. Enerji ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanır,
7. Faaliyet, ürün ve hizmetlerinden doğan atık, emisyon ve boşaltımları sürekli olarak azaltmayı hedefler,
8. Kurumsal Sorumluluk projelerine destek verir,
9. Sosyal çevresine saygı duyar ve faaliyette bulunduğu topluma katkıda bulunur,
10. Tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğine özen göstererek, kadın çalışanların iş hayatında desteklenmesine yönelik uygulamalar geliştirir ve alt tedarikçi ve yüklenicilerinin de bu uygulamaları benimsemelerini teşvik eder.

Tedarikçi her türlü faaliyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde düzenlenmiş insan haklarına saygılı ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) aşağıda belirtilen temel uygulamalarına uygun olarak yürütür;

1. Çocuk işçi çalıştırmaz,
2. Zorla, esaret altında ve zorunlu işçi çalıştırmaz,
3. Çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğü ile ilgili yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklere uyar,
4. Ayrımcılık ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmez,
5. Çalışanlarına evrensel değerlere uygun, emniyetli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar,
6. Çalışma saatleri ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklere uyar,
7. Ulusal yasal standartları karşılayan veya bunların üzerinde olan ücret ve yan ödemeler sağlar.

İlkeler’in içeriğine uygunluğun doğrulanması amacıyla Tüpraş veya Tüpraş adına hareket eden her türlü kuruluş tarafından tedarikçilerin işyerlerinde haberli veya habersiz denetimler gerçekleştirilebilir.

Tedarikçi, kanun, yönetmelik ve İlkeler’in ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu Tüpraş’a bildirmelidir. İhlaller Tüpraş’a aşağıdaki iletişim kanallarından birisi kullanılarak gizlice bildirilebilir.

Web: https://piy.tupras.com.tr/

Telefon: +90 262 316 30 00

Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri